Sigma新發表 10-20mm/18-50mm OS /50-200mm OS

Sigma 今天剛發表的三隻新鏡頭

SIGMA 10-20mm F3.5 EX DC HSM 恆定光圈/超音波馬達
SIGMA 50-200mm F4-5.6 DC OS HSM 防手震/超音波馬達
SIGMA 18-50mm F2.8-4.5 DC OS HSM 防手震/超音波馬達

sigma 10-20 os

SIGMA 10-20mm F3.5 EX DC HSM

鏡組:10群13枚
視角:102.4°-63.8° 
光圈葉片:7枚
最小光圈:F22
最短對焦距離:24cm
放大被率:1:6.6
濾鏡口徑:82mm
尺寸:87.3mm×88.2 mm
重量:未定
==========================

sigma 50-200os

SIGMA 50-200mm F4-5.6 DC OS HSM

鏡組:10群14枚
視角:27.9°-7.1°
光圈葉片:8枚
最小光圈:F22
最短對焦距離:110cm
放大被率:1:4.5
濾鏡口徑:55mm
尺寸:74.4mm×101.9mm
重量:未定
=============================

sigma 18-50 os

SIGMA 18-50mm F2.8-4.5 DC OS HSM

鏡組:12群16枚
視角:69.3°-27.9°
光圈葉片:7枚
最小光圈:F22
最短對焦距離:30cm
放大被率:1:4.1
濾鏡口徑:67mm
尺寸:74mm×88.6mm
重量:395g

2 thoughts on “Sigma新發表 10-20mm/18-50mm OS /50-200mm OS”

Leave a Comment